رهایی از تربیت بد والدین

10 / 10
از 1 کاربر
 
 
 
 
رهایی از تربیت بد والدین
 
 
 
محمد خرسندی – رواشناس بالینی
 
عقده ها (com plexe) در روانشناسی یونگ از اهمیت
ویژهای قرار دارد، یونگ عقده ها را مرکز نشین
ضمیر ناخودآگاه شخصی میداند، وی معتقد است
عقده ها تاثیر مهمی بر سرنوشت انسانها بازی
میکنند و در رشد و هویت آنان نقش مهمی را برعهده
میگیرند. مهمترین com plexe یا عقده ها در
روانشناسی تحلیلی یونگ عقده مثبت و منفی والدین
است که تاثیرات شگرف و مهمی برای آینده فرزندان
دارد. بهطور مثال اگر عقده ها را در یک پیوستار
قرار دهیم یک سر آن عقده مثبت است و سر دیگر
آن عقده منفی است و هر چه این عقده یا )مثبت یا
منفی( به سمت مرکز آن )وسط پیوستار( نزدیک باشد
فرزندان از معادل بهتری از روانی در زندگی خود
قرار دارند.
اگر این تاثیر عدهی والدین مثبت باشد کودک احساس
موفقیت، بهروزی، دنیای جای امن، زندگی جایی
برای تلاش و کوشش است، هویت، عزت نفس،
اعتماد به نفس... میکند؛ و این در دنیای بزرگسالی
او هم ادامه مییابد و از زندگی احساس رضایت
میکند. ولی اگر والدین فرزندان خود را سرزنش
کند، مدام از آنها انتقاد کند، رابطه خوبی با آنها
برقرار نکند و از آنان توقعات بیش از اندازهای داشته
باشند و یا والدین زندگی نوسیته خود را به آنان تحمیل
کنند و... وقتی فرزندان بزرگ میشوند با همان حس
تحقیر و دوست نداشتنی بودن وارد زندگی میشوند و
این موضوع باعث میشوند این دسته از فرزندان
هرگز در زندگی علیرغم داشتن پول و شغل خوب
احساس رضایت نداشته باشند.
ذکر این نکته ضروری است که آینده دختر برای
انتخاب همسر را پدر او رقم میزند و آینده پسر را
برای انتخاب زن زندگی خود را مادر میسازد.
پس علیرغم اینکه پدر بر فرزند پسر خود و مادر
هم بر فرزند دختر خود از تربیتی اهمیت دارد ولی
پایههای ارتباط آنان با جنس مخالف برای زندگی آنان
را والدین می سازد یعنی نقش پدر برای دختر و نقش
مادر برای پسر اهمیت دارد.
پس اگر هر جایی از این پیوستار دچار مشکل شود
فرد آنچه را که پدر و مادرش به او نداده اند از دیگران
طلب میکند که این به ساختار شخصیتی دختران و
پسران لطمات جبران پذیری وارد میکند.
در اینجا یک مثال میزنم که قدری موضوع را بیشتر
مورد کاوش قرار دهم پدری که مدام دختر خود را
سرزنش میکند و از او ایراد میگیرد این دختر وقتی
بزرگ میشود با یک عزت نفس پایین تحمل شنیدن
انتقاد از جنس مخالف را ندارد، پس برای اینکه این
انتقادها را نشوند، پس تن به کاری میدهد تا رضایت
طرف مقابل خود را به دست آورد.
یا پسری که مدام تحت حمایت و مراقبت شدید مادر
بوده وقتی بزرگ میشود در زنان به دنبال مادر خود
میگردد.
به هر حال وقتی فردی احساس ارزشمندی ندارد، به
قول خانم ورناکست همیشه محکوم به تلاش و کسب
موفقیت است، چون میخواهد به این طریق به خودش
حق حیات بدهد و زنده بودنش را موجه سازد. چنین
فردی، از خود فعالیتی که انجام میدهد لذت نمیبرد،
بلکه به خاطر نوعی احساس اجبار درونی درصدد
کسب موفقیت است.
چنین حالتی شاید برای خیلی از زنان و مردان تجربه
شده است. روان تحلیلی کارل گوستاو یونگ فرآیندی
است که میتواند برای رهایی از بند عقده والدین
کمک کند.
 
 
 

 

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :