دکتر زینت خضری

دکتر زینت خضری

دکتری تخصصی روانشناسی

 • دکتری تخصصی روانشناسی
 • کارشناس ارشد روانشناسی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • عضو انجمن روانشناسی ایران

دوره های تخصصی آموزشی

 • ارزیابی ، مصاحبه ، تشخیص و درمان اختلالات اضطراب
 • ارزیابی ، مصاحبه ، تشخیص و درمان اختلالات وسواس
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT
 • درمانهای هیجان مدار EFT    
 • مهارت فرزند پروری
 • تکنیک های زوج درمانی

سوابق پژوهشی

 • رابطه حمایت اجتماعی ،رضایت زناشویی و منبع کنترل با استرس ناباروری زوجین  نابارور
 • اثربخشی درمان گروهی فراشناختی بر خود تمایزیافتگی اختلال شخصیت وابسته
 • اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان
 • رابطه بین عزت نفس و میزان پرخاشگری ورزشکاران بوکس
 • اثربخشی مهارت های اجتماعی بر کاهش رفتار قربانی دانش آموزان
 • اثربخشی مهارت های اجتماعی بر افزایش رفتارپسندیده اجتماعی کودکان کم توان ذهنی