دکتر شامخی

دکتر شامخی

روانپزشک

تخصص ها

  • روانپزشک
  • روان درمانگر (8 سال سابقه)

سابقه تحصیلی 

  • دکتری عمومی (1383 تا 1391)
  • تخصص روانپزشکی (1391 تا 1398)
  • فوق تخصص سایکوسوماتیک – دانشگاه شهید بهشتی (سال 98 تا کنون)