دکتر نوربخش

دکتر نجمه نوربخش

دانشجوی دکتری روانشناسی و ارشد روانشناسی بالینی

سوابق تحصیلی

 • کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانش آموخته ممتاز دانشگاه تهران
 • دانشجوی دکتری

سوابق شغلی و بالینی

 • مشاوره و رواندرمانی در کلینیک های تهران از سال ۸۷ تاکنون
 • نوروتراپی، درمان نوروفیدبک و بیوفیدبک از سال ۹۲ تاکنون
 • وانشناس بیمارستان اعصاب و روان ارتش سال ۸۹
 • روانشناس مرکز بستری اعتیاد و اعصاب و روان پیام تندرستی از سال ۹۷ تا ۹

سوابق پژوهشی و مقالات علمی

 • Seyedeh NajmehNoorbakhsh. Mohammad AliBesharat.JamilehZarei. Emotional intelligence and coping styles with stress (2010). Procedia – Social andBehavioral Sciences. Volume 5, ۲۰۱۰, Pages 818-822

 • سیده نجمه نوربخش؛ محمد علی بشارت؛ رضا رستمی ( ۱۳۹۱ ). نقش تعدیل کننده خودتنظیم گری در رابطه بین سبک های دلبستگی و شدت اختلال های مصرف مواد. روان شناسی بالینی سال چهارم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳(پیاپی ۱۵)

 • سیده نجمه نوربخش؛ محمد علی بشارت؛ رضا رستمی ( ۱۳۹۳ ) نقش تعدیل کننده ناگویی هیجانی در رابطه بین سبک های دلبستگی و شدت اختلال-های مصرف مواد، پژوهش های نوین روانشناختی تبریز سال نهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۳۳

 • WCPCG- – ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی ترکیه 201

سوابق آموزشی

 • مدرس بیش از ۲۰ دوره کارگاه نوروفیدبک عمومی و پیشرفته ویژه روانشناسان، پزشکان و کارشناسان حوزه سلامت در موسسه پرتو دانش تهران
 • مدرس کارگاه نوروفیدبک مازندران، قائمشهر. تابستان ۹۶
 • مدرس کارگاه نوروفیدبک مشهد. زمستان ۹۶
 • بیش فعالی، کمبود توجه. علامت ها، نحوه برخورد با کودک و شیوه های درمان ADHD – آموزش والدین

گواهینامه های دوره های تخصصی و کنفرانس های علمی

 • گواهینامه شرکت در دوره زوج درمانی سیستمی رفتاری. دانشگاه تهران ۱۳۹۱
 • گواهی درمان تعارضات زناشویی. دانشگاه تهران ۱۳۹۰
 • گواهی درمان نگهدارنده با متادون – انستیتو علوم رفتاری تهران ۱۳۹۳ 
 • گواهینامه درمان اعتیاد. دانشگاه تهران ۱۳۸۸
 • گواهینامه بین المللی نوروفیدبک عمومی. دانشگاه بهزیستی و توانبخشی تهران ۱۳۹۲
 • گواهینامه بین المللی نوروفیدبک پیشرفنه. دانشگاه بهزیستی و توانبخشی تهران ۱۳۹۲
 • گواهینامه درمان فراشناختی اضطراب مرداد ۱۳۹۹
 • نمره ممتاز درمان شناخنی رفتاری. دانشگاه تهران ۱۳۸۸
 • گواهی شرکت در کنفرانس بین المللی ترکیه 2010 – WCPCG