دکتر یوسف حبیبی

دکتر یوسف حبیبی

دکتری تخصصی مشاوره

سوابق شغلی

 • مشاور تخصصی هسته آموزش و پرورش استان تهران (1393-1398)
 • مشاور منتخب آموزشوپرورش استان تهران (1397) 
 • مشاور تخصصی آموزشوپرورش شهر تهران
 • مدرس دانشگاه

سوابق پژوهشی – تخصصی

 • واکاوي چالشهاي شغلی مادران سرپرست خانوار داراي فرزند دانش آموز 
 • بررسی و مقایسه تا آوري و حمایتاجتماعی در نوجوانان بزهکار و نوجوانان عادي شهر  تهران 
 • پیشبینی گرایش به اعتیاد دانشآموزان بر اساس امید به زندگی و رضایت از  زندگی 
 • پیشبینی باورهاي غیر منطقی با توجه به بهزیستی معنوي و  سبک زندگی 
 • نقش دعا در ارتقاء بهزیستی  خانواده 
 • اثرات مستقیم و غیر مستقیم کیفیت رابطه والدین، انگیزه پیشرفت و انگیزه تحصیلی بر عزت نفس دانش آموزان 
 • نقش عبادت فردي در رابطه جهت گیري مذهبی و بهزیستی روانشناختی در بین دانشجویان

تئاتر درمانی و فیلمشناسی روانشناختی

 • کارگردانی نمایش روانشناختی ” مسافر” با رویکرد وجودي . سال 9911 ، دانشگاه گیلان.
 • کارگردانی نمایش روانشناختی ” رؤیاي بسته شده به اسبی که از پا نمی افتد ” با رویکرد معنادرمانی. سال 9911 . دانشگاه گیلان.
 • کارگردانی نمایش روانشناختی ” چه کسی جنگ را آغاز کرد” با رویکرد PTSD . سال 9911 . دانشگاه گیلان.
 • ساخت فیلم کوتاه داستانی ” مساوي ” سال 9911 با رویکرد آسیب شناسی خانواده
 • ساخت فیلم مستند گزارشی ” کارنامه ” سال 9911 ، با موضوع مشاور مدرسه . حضور درفستیوال فیلم زاگرب کرواسی
 • ساخت فیلم مستند داستانی ” پروپوزال ” سال 9919 ، با موضوع ” علاقه اجتماعی” آدلر”
 • ساخت فیلم مستند ” مسأله این است ” سال 9917 ، با موضوع مشاور مدرسه از نگاه مشاوران مدارس با حمایت اولین همایش ملی مشاور مدرسه در ایران، دانشگاه علامه طباطبائی

کارگاههاي آموزشی دکتر یوسف حبیبی

حوزه خانواده:

 • گروه درمانی براي زوج ها
 • کارگاه آسیب شناسی خانواده
 • کارگاه آموزش پیش از ازدواج
 • درمان تعارضات خانواده با رویکر موري بوئِن
 • کارگاه آموزشی در مسیر بهبود تعارضات زناشویی
 • کارگاه مؤلفه هاي خانواده سالم با رویکرد سیستمی
 • درمان تعارضات خانواده با رویکرد ساختاري مینوچین
 • آموزش رفتار عاري از خطر به خانوادههاي داراي همسران وابسته به مواد مخدر و محرک
 • آموزش مؤلفههاي اساسی روابط مطلوب زن و شوهري با رویکرد گلاسر (نظریه انتخاب)
 • آموزش زوجها با رویکرد هیجان محور حول موضوع ارتباطهاي خارج از ازدواج (خیانتهاي زناشویی)

حوزه نوجوان و خانواده:

 • کارگاه آموزش روابط مطلوب والد فرزندي 
 • کارگاه بلوغ و نوجوانی (مختص والدین، دانش آموزان، مشاوران و معلمان مدارس)
 • کارگاه آموزشی اصول فرزند پروري (مختص والدین و زوج هاي جوان)
 • کارگاه پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی و رفتار هاي پرخطر (مختص والدین، دانش آموزان، مشاوران و معلمان مدارس)
 • کارگاه آموزش شناسایی مواد و انواع آن (مختص والدین، دانش آموزان، مشاوران و معلمان مدارس).
 • کارگاه آموزش و ارائه ي مدل کنترل و مدیریت خشم (کادر آموزشی و پرورشی مدارس، والدین. نوجوانان)
 • کارگاه آموزش نحوه برقراري ارتباط بین فردي براي نوجوانان و دانش آموزان مدارس با رویکر برن

حوزه تحصیلی و کنکور:

 • برنامه ریزي مطالعاتی روزانه از مقطع ابتدایی تا دبیرستان و کنکور
 • نحوه ي به حافظه سپاري مطالب درسی با آموزش راهکارهاي (اصولی و علمی) مطالعه
 • آموزش نحوه ي تست زنی در کنکور براي داوطلبان مقاطع مختلف کنکور سراسري
 • آموزش به خانواده ها براي چگونگی مهیا ساختن فضاي درسی و روانشناختی در منزل براي فرزندانشان
 • آموزش انواع رشته هاي نظري (ریاضی، تجربی، انسانی). فنی حرفه اي و کارو دانش.(دانش آموزان. والدین و مشاوران مدارس)
 • معرفی رشته هاي دانشگاهی براي ادامه تحصیل در دانشگاه و شناسایی بازار کار
 • آموزش نحوه کار با دانش آموزان پرهوش (مختص والدین، معلمان و مشاوران مدارس)