مژگان کمالی

مژگان کمالی

دانشجوی دکتری روانشناسی خانواده

سوابق شغلی

  • 2 سال فعالیت در مشاوره قبل از ازدواج و مشاوره فردی

سوابق تحصیلی

  • کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی (سال 96)
  • دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی خانواده

دوره های تخصصی

  • دوره اکت و ذهن آگاهی در موسسه آموزش عالی مدت
  • دوره تربیت درمانگر رویکرد CBT در مرکز خدمات روانشناسی مشاوره کامیاب
  • دوره تکمیلی درمان سیستمی رفتاری تحلیلی، دکتر بشارت
  • تکمیل دوره مشاوره پیش از ازدواج ویژه درمانگران، دکتر صاحبی
  • تکمیل دوره کار با مراجع مقاوم ویژه درمانگران
  • تکمیل دوره 1.2.3 واقعیت درمانی با دریافت مدرک بین المللی انستیتو ویلیام گلسر