همکاران و متخصصان ما
در گروه همراه

دکتر مریم خدابخشی

دکتر مريم خدابخشی

مدیریت و مسئول مرکز مشاوره گروه همراه

دکتر زهره پیر حیاتی

زهره پیرحیاتی

کاندیدای دکتری روانشناسی تخصصی دانشگاه تهران

محمد خرسندی سایکوانالیست

محمد خرسندی سایکوانالیست

ارشدروانشناسی بالینی و دانشجو دکتری روانشناسی

دکتر بهنام لطفی فر

دکتر بهنام لطفی فر

کاندیدای دكتراي روانشناسي علوم و تحقيقات