عمده ترین ویژگی های رفتار جنسی سالم در خانواده

10 / 10
از 1 کاربر

عمده ترین ویژگی های رفتار جنسی سالم در خانواده

 

یکی از نکته های قابل توجه در ارتباط با درمان جنسی، آگاهی درمانگر نسبت به ویژگی های رفتار جنسی سالم است. زیرا درمان جنسی با انحراف ها و رفتارهایی آسیب زا و مشکل آفرین می تواند در ارتباط قرار گیرد. به همین مناسبت داشتن آگاهی های لازم در این زمینه می تواند یکی از اولین پیش نیازها در ارتباط با درمان جنسی باشد. جهت پیشگیری از مشکلات خانواده از مشاوره خانواده کمک بگیرید.

عمده ترین نکاتی که در ارتباط با ویژگی های رفتار جنسی سالم می توان عنوان نمود، به شرح زیر است.

1ـ بسیار شکننده و آسیب پذیر بودن رفتار جنسی.

2ـ رفتار جنسی سالم در ارتباط متقابل با فردی از جنس مخالف شکل می گیرد.

3ـ زیربنای رفتار جنسی سالم، ارتباطی انسانی و پایدار بوده و روابط گذرا و محدود، مغایر با سلامت رفتار جنسی است.

4ـ فقط معطوف به یک فرد از جنس مخالف است.

5ـ رفتار جنسی سالم رنجش و آزاری برای هیچ یک از طرفین ندارد.

6ـ ارتباط عاطفی، انسانی و مهرورزانه تقدیم بر جنسیت دارد.

7ـ با خواست و رضایت هر دو طرف شکل می گیرد و جنبه ی تحمیلی ندارد.

8ـ ارتباط جنسی سالم و رشد یافته باعث رشد و تحول در سایر زمینه های ارتباطی و انسانی می شود.

 

توضیحاتی در ارتباط با موارد عنوان شده ی فوق ارائه می شود.

 

1ـ بسیار شکننده و آسیب پذیر بودن رفتار جنسی.

رفتار جنسی با توجه به این مطلب که بخش محدودی از رفتار و شخصیت هر فرد را پوشش می دهد، اما همان گونه که رفتار و شخصیت آدمی دارای آسیب پذیری است، رفتار جنسی نیز از آسیب پذیری خاص خود برخوردار بوده. البته مجموعه ای از عوامل گوناگون شناختی و رفتاری می توانند اثرگذاری مخل، مزاحم و مشکل آفرینی را در رفتار جنسی به همراه داشته باشند. به همین مناسبت آگاهی از آسیب های مرتبط با آن می تواند در بهره مندی از رفتار جنسی سالم و پیشگیری از مشکلات و اختلال های مرتبط کمک کننده باشد.

2ـ رفتار جنسی سالم در ارتباط متقابل با فردی از جنس مخالف شکل می گیرد.

جنسیت و رفتار جنسی اختصاص به فردی از جنس مخالف دارد. زن و مرد دارای شباهت های بسیار و در عین حال دارای تفاوت هایی نیز هستند. این تفاوت ها به نحوی است که آن ها یکدیگر را از نظر انسانی، عاطفی، وجود و جنسی کامل می نمایند.

3ـ زیر بنای رفتار جنسی سالم، ارتباطی انسانی و پایدار بوده و روابط گذرا و محدود، مغایر با سلامت رفتار جنسی است.

دیگر ویژگی ارتباط جنسی سالم، پایدار بودن آن است. این امر در چارچوب یک پیوند ازدواج به طور معمول شکل می گیرد. بنابراین کامل شدن زن و مرد به نحوی است که یک زندگی بلند مدت و اشباع کننده ای را در کنار هم داشته باشند. بنابراین فردی که شخصی از جنس مخالف را به عنوان زوج مکمل خود در نظر می گیرد، چنین امری برای یک دوره ی بلند مدت یا مادام العمر خواهد بود. از این رو فردی که پس از مدت کوتاه و محدودی گرایش جنسی اش به شخص دیگری معطوف می شود، نوعی رفتار جنسی ناسالم و آسیب زا به شمار می رود. جهت پیشگیری از مشکلات خانواده از مشاوره ازدواج کمک بگیرید.

4ـ فقط معطوف به یک فرد از جنس مخالف است.

یکی دیگر از ویژگی های رفتار جنسی سالم معطوف بودن آن فقط به یک نفر از جنس مخالف است. البته هر فردی از جنس مخالف از ویژگی ها، امتیاز ها و جذابیت های خاص خود بهره مند است. اما همان طور که اشاره شد با توجه به کامل شدن هر یک از زن و مرد از سوی یکدیگر، چنان چه عواطف، احساسات و هم چنین میل جنسی یکی از طرفین به سوی فرد دیگری متمایل شود، به سبب آسیب ها و مشکل آفرینی هایی که می تواند به همراه داشته باشد، آسیب گونه و مشکل آفرین خواهد بود. زیرا عواطف، امیال، محبت و گرایش های جنسی که تعلق به همسر و شریک زندگی اش دارد، مصرف فرد دیگری می شود. همسر اصلی که از چنین امری محروم می گردد، از زندگی متعارف و رشد و تحول باز می ماند.

5ـ رفتار جنسی سالم رنجش و آزاری برای هیچ یک از طرفین ندارد.

از دیگر ویژگی های بارز رفتار جنسی سالم، مطبوع، خوشایند وجذاب بودن آن است. به همین مناسب رفتار جنسی که عامل و باعث رنج، ناراحتی و کدورت خاطر شود، رفتار جنسی سالمی به شمار نمی رود. از این رو تحمل کردن هر گونه رفتار جنسی ویژه و حتی یک ارتباط جنسی عادی که بدون میل و رغبت باشد، به دلیل آزردگی و رنجشی که می تواند به دنبال داشته باشد، رفتار جنسی ناسالمی به شمار می رود.

6ـ ارتباط عاطفی، انسانی و مهرورزانه تقدیم بر جنسیت دارد.

مورد دیگر که از ویژگی های بارز ارتباط جنسی سالم به شمار می رود، تقدیم ارتباط عاطفی، انسانی و مهرورزانه بر رابطه ی جنسی است. از این رو ارتباط جنسی که فاقد ارتباط انسانی و عاطفی باشد، از یک ویژگی مهم و حیاتی محروم شده است. زیرا گرایش جنسی می تواند نسبت به افراد گوناگونی شکل بگیرد. اما ایجاد یک ارتباط سالم انسانی به آسانی امکان پذیر نیست. در واقع هنگامی که ارتباط سالم، سازنده و انسانی شکل گرفت در همان چارچوب های هنجاری نیز ارتباط سازنده جنسی ایجاد می گردد. جهت کمک به رفع مشکل کودک خود از مشاوره کودک کمک بگیرید.

7ـ با خواست و رضایت هر دو طرف شکل می گیرد و جنبه ی تحمیلی ندارد.

ویژگی دیگر رفتار جنسی سالم، خواستنی وتوأم با رضایت بودن آن است. به همین مناسبت در یک ارتباط جنسی سالم، نیازها و خواسته های هر دو طرف برآورده می شود. اما ارتباطی که خواسته ی یک طرف تأمین و انجام آن به طرف مقابل تحمیل شود، از سلامت لازم برخوردار نیست.

8ـ ارتباط جنسی سالم و رشد یافته باعث رشد و تحول در سایر زمینه های ارتباطی و انسانی می شود.

ارتباط جنسی با همسر به صورت ثابت و یکنواخت نبوده، بلکه رشد کرده و از کیفیت به نسبت اشباع کننده، سازنده و کارآمد تری برخوردار می شود. به عبارتی همان گونه که فردی با گذشت زمان رشد کرده و از تحولات فکری، رفتاری و وجودی بیش تری برخوردار می شود، رفتار جنسی سالم نیز به همین صورت خواهد بود و با گذشت زمان از کیفیت، کارآمدی و سازندگی به نسبت بهتری برخوردار می شود. در صورتی که ارتباط انسانی میان همسران با کاهش کیفیت مواجه شود، بدیهی است که ارتباط جنسی نیز با افت کیفیت مواجه خواهد شد.

برگرفته از کتاب درمان جنسی

 

مرکز مشاوره گروه همراه سعادت آباد

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :