پرسشنامه تیپ شخصیتی

10 / 10
از 1 کاربر

A یا Bپرسشنامه تیپ شخصیتی

 

پرسشنامه ی زیر را،با کشیدن دایره دور پاسخی که با ویژگی ها ی شخصیتی شما منطبق است،پر کنید.تا می توانید سریع پاسخ دهید و هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید.

 

 1- آیا در مکالمات روز مره ی خود روی برخی کلمات تأکید می کنید؟ ................................................ بلی    خیر

2- آیا بطور سریع غذا می خورید و به طور سریع حرف می زنید؟ .................................................... بلی    خیر

3- به نظر شما باید به کودکان یاد داد تا بهترین باشند؟ ................................................................... بلی    خیر

4- آیا وقتی کسی کند کار می کند بی حوصلگی نشان می دهید؟ ......................................................... بلی    خیر

5- آیا وقتی دیگران حرف می زنند آنها را وادار می کنید که زود باشند؟ ............................................... بلی    خیر

6-آیا وقتی احساس می کنید محدود شده اید یا باید در رستوران منتظر خالی شدن میز باشید،خیلی عصبانی......... بلی    خیر

 می شوید؟

7- آیا وقتی کسی برای شما حرف می زند،همچنان ادامه ی افکار شخصی خود را دنبال می کنید؟ .................. بلی    خیر

8- آیا سعی می کنید در حال اصلاح کردن یا آرایش کردن،صبحانه نیز بخورید؟ ....................................... بلی    خیر

9- آیا اتفاق می افتد که در تعطیلات تابستان کار کنید؟ ..................................................................... بلی    خیر

10- آیا بحث های مربوط به موضوع های مورد علاقه خود را هدایت می کنید؟ ........................................ بلی    خیر

11- آیا،اگر وقت گذرانی کنید خود را گنهکار می دانید؟ ................................................................... بلی    خیر

12- آیا آنقدر مشغول کار هستید که متوجه اطراف یا تغییر دکوراسیون خانه نمی شوید؟ ............................... بلی    خیر

13- آیا با مادیات بیشتر از مسائل اجتماعی درگیر هستید؟ ................................................................. بلی    خیر

14- آیا سعی می کنید فعالیت های خود را در کمترین زمان برنامه ریزی کنید؟ ........................................ بلی    خیر

15- آیا همیشه به موقع سرقرار حاضر می شوید؟ .......................................................................... بلی    خیر

16- آیا اتفاق افتاده است که برای بیان نظر خود،مشت گره کنید یا مشت بزنید؟ ......................................... بلی    خیر

17-آیا موفقیت های خود را به توانایی سریع کار کردن خود نسبت می دهید؟ ........................................... بلی     خیر

18- آیا احساس می کنید کارها باید همین الان و سریع انجام گیرد؟ ....................................................... بلی    خیر

19- آیا برای انجام دادن کارهای خود،همیشه سعی می کنید ابزار هایی به کار ببرید که بیشترین بازده را دارند؟ ... بلی    خیر

20- آیا به هنگام بازی،بیشتر سعی می کنید ببرید نه اینکه سرگرم شوید؟ ................................................ بلی    خیر

21- آیا اغلب حرف دیگران را قطع می کنید؟ .............................................................................. بلی     خیر

22- آیا وقتی دیگران تأخیر می کنند،عصبانی می شوید؟ .................................................................. بلی     خیر

23- آیا پس از غذا خوردن،بلافاصله از سر میز یا از سر سفره بلند می شوید؟ ......................................... بلی    خیر

24- آیا احساس می کنید عجله دارید؟ ........................................................................................ بلی    خیر

25- آیا از عملکرد فعلی خود ناراضی هستید؟ ............................................................................ بلی    خیر

    

درجه بندی

نمره ی متوسط: 13

بیشتر از متوسط، تمایل به تیپ B        A   کمتر از متوسط، تمایل به تیپ

  A کمترر از 5، تمیل شدید به تیپ       B    بیشتر از 20،تمایل شدید به تیپ

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :