سبک زندگی و موفقیت

چرا فکر می کنم می توانم هرآنچه می خواهم را داشته باشم (تله حق طلبی)

سه نوع حق طلبی وجود دارد که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند . این انواع با یکدیگر همپوشانی دارند  و شما می توانید به بیشتر از یک نوع آن گرفتار باشید .انواع حق طلبی عبارت اند از : حق به جانبی،حق طلبی وابسته و دائمی. برای آشنایی بیشتر دادمه مقاله را دنبال کنید.  

 

حق به جانبی 

خودتان را فردی خاص می بینید . فردی مصر و کنترل گر هستید و می خواهید همه چیز بر طبق میل شما انجام  شود . وقتی که دیگران از این کار امتناع می کنند ،عصبانی می شوید. احساس نوع دوستی کمی دارید و اهمیت  زیادی برای احساسات دیگران قائل نیستید . این امر شما را تبدیل به فردی حتی سوءاستفاده گر  کرده است . نسبت به انتظارات و رسوم عادی اجتماعی بی تفاوت هستید . خود را فراتر از قانون می دانید .  معتقدید که اگر دیگران از معیارهای اجتماعی تخطی کنند باید تنبیه شوند، اما اگر شما چنین کاری کردید نباید  مجازات شوید . انتظار ندارید عواقب و نتایج اعمال خود را ببینید و متحمل شوید . چیزی را که می خواهید ،  بدون اینکه احساس گناه یا عذاب وجدان داشته باشید به دست می آورید ، چون خود را صاحب حق می دانید .  انتظار دارید به نوعی از پیامدهای منفی اعمالتان فرار کنید . یا از پذیرفتن این پیامدها طفره می روید یا شرایط  را طوری رقم می زنید که هزینه این پیامدهای منفی را نپردازید . اگر فکر می کنید این مسائل را دارید می توانید از بهترین دکتر روانشناس سعادت آباد کمک بگیرید.

حق طلبی وابسته  

اگر شما شخصیتی وابسته دارید ، خود را مستحق وابستگی به دیگران می دانید . خود را در جایگاه ضعیف ،  ناکارامد و نیازمند قرار می دهید و از دیگران انتظار دارید که آنقدر قوی باشند تا از شما مراقبت کنند . شما خود  را طوری مستحق وابستگی به دیگران می دانید که یک کودک خود را وابسته به والدینش می داند . این را حق  خود می دانید. شاید توقع داشته باشید که از لحاظ مالی تامین شوید . شما اجازه می دهید که دیگران مسئولیت  امور روزانه تان را به عهده بگیرند و بیشتر تصمیم گیری ها را افزایش دهند . به احتمال زیاد بیشتر دچار پرخاش  منفعالنه هستید . وقتی کسی در رسیدگی به شما خوب عمل نکند ، حس می کنید که قربانی شدید . عصبانی  هستید ، اما آن را مستقیم بروز نمی دهید . خشم شما به صورت اخم کردن ،بهانه گیری های غیرمنطقی، غر زدن  و گاهی هم به صورت بدعنقی های بچگانه بروز می کند . در این زمینه توصیه می شود از بهترین دکتر روانپزشک یا روانشناس سعادت آباد کمک بگیرید.

دائمی  

 

همیشه برای مدیریت رفتار و احساسات خود مشکل دارید . در اصل شما با کنترل همیشگی خود دچار مشکل  هستید، و طبق میل و احساس خود عمل می کنید ، بدون اینکه به پیامدهای اعمالتان توجه داشته باشید . نمی  توانید فرسایش کارهای طوالنی مدت را تحمل کنید ، بخصوص کارهای روزمره و کسل کننده را . عموما در نظم  و نظام مندی مشک دارید . روی هم رفته مرتب و منظم نیستید . شاید شما کارا را با تاخیر انجام دهید و معوق  بگذارید . وقتی هم بعد از تاخیر فراوان کاری را انجام می دهید ، با بی میلی یا به صورت پرخاش منفعالنه است .  نمی توانید خود را وارد به تمرکز و پشتکار بکنید . حتی وقتی می خواهید به کاری مشغول شوید ، برایتان سخت  است . وقتی تقابلی بین لذات کوتاه مدت و بلند مدت پیدا می شود ، شما دچار مشکل می شوید . 

زندگی شما وقتی دردناک می شود که دیگر نمی توانید از عواقب منفی و شدید حق طلبی خود جلوگیری کنید؛  مثال وقتی که کارتان را از دست می دهید یا همسرتان تصمیم به ترک شما می گیرد، فقط وقتی کار به اینجا می  رسد متوجه می شوید که دیگران از رفتار شما راضی نیستند و حق طلبی شما یک مشکل است . در نهایت خواهید  فهمید که این تله زندگی برایتان گران تمام می شود و می تواند به زندگی و خانواده و روابط تان آسیب برساند . در این زمینه اگر دچار مسئله هستید می توانید از بهترین روانشناس خانواده سعادت آباد کمک بگیرید.

 

ریشه های حق طلبی  

حق طلبی از سه راه مختلف ایجاد می شود . اولین منشا آن محدودیت های ضعیفی است که والدین وضع کرده  اند .  

1محدودیت های ضعیف : اولین منشا آشکار تله حق طلبی است. چنین والدینی نتوانسته اند چارچوب های  محکم و مناسبی برای کنترل و نظم فرزندانشان وضع کنند . این والدین اصال با کودکانشان مخالفت نکرده اند و  آنها را لوس بار آورده اند.  

الف(حق طلبی لوس کردن : کودکان هر چیزی را هر زمانی که می خواستند ، دریافت می کردند . این چیزها هم  شامل مادیات می شود و هم شامل کارهایی که می خواستند بکنند . فرزند والدین را کنترل می کرده است .  

ب(حق طلبی همیشگی: به کودکان آموزش داده نشده که در مقابل فرسایش و شکست مقاومت کنند . آنها مجبور  نشده اند که مسئولیت کارهایشان را بپذیرند و اموری که به آنها محول شده است را تکمیل کنند . این کارها شامل  کارهای روزمره خانه یا تکالیف مدرسه بوده اند .والدین نگذاشتند که کودکانشان طعم عواقب منفی کارهایشان را  بچشند و همچنین به این کودکان ، کنترل کردن دائمی خودشان آموزش داده نشده است . منظور ما از محدودیت  ، قوانین و قواعد معقول است .  

2وابستگی و آزادی بیش از حد : در اینجا ، عامل ایجاد تله حق طلبی ، والدینی بودند که آزادی بیش از حد به  کودکانشان دادند که آنها را وابسته به خودشان کرد. والدین به جای کودکان، مسئولیت کارها را قبول کردند  ،تصمیم گرفتند و کارهای سخت را انجام دادند . محیط برای کودکان آنقدر امن و ایمن می شود که کودک در آن  دچار چالشی نمی شود . برای دریافت خدمات مشاوره می توانید از بهترین روانشناس کودک سعادت آباد کمک بگیرید.

تفاوت تله وابستگی و حق طلبی وابستگی، در میزان آن است. هرچه بیشتر وابسته باشید ، هرچه بیشتر به شما  رسیدگی شود و چیزهایی که می خواهید به شما داده شوند ، بیشتر مستعد تله حق طلبی وابستگی خواهید بود. 

3حق طلبی به عنوان تقابلی با سایر له های زندگی : برای بیشتر افراد ،حق طلبی به عنوان تقابل یا جبرانی برای  تله اصلی دیگری مثل شکست،محرومیت احساسی یا طرد شدن از اجتماع است. اگر شما حق طلبی را به عنوان  وسیله ای برای محرومیت احساسی در خود ایجاد کرده اید ؛ احتماال در کودکی به نوعی فریب خورده یا محروم 

شده اید . شاید والدین شما انسان های سردی بودند که رغبتی به تربیت و پرورش کودک نداشته اند و در نتیجه  شما از نظر احساسی ، محروم بوده اید. در این حالت ، شما برای تقابل با این حس ،حق خواه شدید .  

شاید هم از نظر مادی و مالی محرومیت داشته اید . اطرافیان شما ثروتمند بوده اند و شما نسبت به آنها فقیر بوده  اید . شما چیزهایی می خواستید که نمی توانستید آنها را داشته باشید . حاال که بالغ شده اید می خواهید مطمئن  شوید که می توانید هر چیزی را که می خواهید داشته باشید .  

وقتی کوچک تر بودید حق طلبی شما وسیله ای انطباقی و بی ضرر برای مواجهه شما با شرایط مختلف بوده است  . بدین وسیله راهی برای فرار از تنهایی ، کمبود محبت و توجهی پیدا کرده اید که در کودکی آن را تجربه کرده  بودید یا اینکه راهی برای خالصی شما از محرومیت های مالی بوده است .مشکل اینجاست که بسیار افراط کرده  و دور افتاده اید . حال که بزرگ شده اید آنقدر از اینکه دوباره فریب بخورید و محروم شوید می ترسید که تبدیل  به فردی پرتوقع، از خودراضی و کنترل گر شده اید. برای اطمینان از رسیدن به خواسته هایتان ، کم کم با نزدیکان  خود بیگانه می شوید و آنها را از خود می رانید . دقیقا همان افرادی را که می توانند بهتر شما را به خواسته هایتان  برسانند ، کنار می زنید .  

 

مراحل تغییر این تله

 

1فهرستی از مزایا و معایب نپذیرفتن محدودیت ها تعیین کنید . این کار برای ایجاد انگیزه تغییر بسیار مهم  است. 

2با بهانه هایی که برای عدم پذیرش محدودیت ها می آورید رو به رو شوید .  

3مشکل شما با محدودیت ها به شیوه های گوناگونی در زندگی روزمره تان بروز می کند ؛ آنها را فهرست کنید  –4همینطورکه در حال تغییر هستید از دیگران بخواهید که بازخوردشان را نشان دهند .  –5سعی کنید تا با اطرافیانتان همدردی کنید .  

6اگر تله شما نوعی از مقابله با تله های دیگر است ، سعی کنید آن تله اصلی را شناسایی کنید . سپس روش  های تغییر مربوط به آن را پیاده کنید .  

7 اگر با نظم و ترتیب مشکل دارید ، کارهای پشت سرهمی را که باید انجام دهید ، در نظر بگیرید و آنها را بر  اساس درجه سختی انجام دهید .  

8اگر دچار حق طلبی وابسته هستید ، کارهایی را که به دیگران محول کردید تا برایتان انجام دهند خودتان کم  کم به دست بگیرید . ابتدا به خودتان ثابت کنید که می توانید . 

 

کلام آخر  

مطالعات نشان داده است که وقتی بیمار اندوه و محنت بیشتری داشته باشد ، احتمال تغییر کردنش بیشتر است.  پس به خاطر خودتان ، امیدواریم که رنج و محنت بیشتری داشته باشید . امیدواریم بتوانید دلیلی برای غلبه بر  حق طلبی خود پیدا کنید . تا وقتی عمل نکنید نمی توانید به پتانسیل خود در کار و عشق ورزی پی ببرید . در  این راستا می توانید از یک روانشناس حرفه ای کمک بگیرید . 

0/5 (0 Reviews)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس جهت دریافت نوبت